quote feed-section sponsor-promos cf show linkedin dugout

นโยบายคุ้กกี้

เว็บไซด์ของซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ปใช้คุ้กกี้ในการดำเนินงานหลายพื้นที่ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุ้กกี้ คุณอาจจะไม่อาจใช้บริการเว็บไซด์ส่วนหนึ่งของเรา

คุ้กกี้คืออะไร?

ตุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กๆ หากคุณยอมรับแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกเก็บบันทึกไว้ในฮาร์ด ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์คุณ แต่จะไม่สามารถอ่านข้อมูลของเว็บไซด์อื่นๆ ได้  

เรายังได้ใช้คุ้กกี้ในการค้นหาเทรนด์ใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาเว็บไซด์ของเรา